สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายนราวิชญ์  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงปณิตา  ตรีเนตร
3. เด็กหญิงเมญา  โภคทรัพย์
 
1. นางทองปาน  อินทร์แก้ว
2. นางธันวารัตน์  ศาลางาม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมลธิชา  ดวงศรี
2. เด็กชายเหมชาติ  ศรีสุรินทร์
 
1. นางมยุรี  ยืนยิ่ง