สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 54.2 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายยศวริศ  จิตเจริญ
 
1. นางสาวธนัญญา  ไตรโสม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐพัฒน์บวร  เหง่าพันธ์
 
1. นางพัชรี  หวังผล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาล  ศรีสุรินทร์
 
1. นางพัชรี  หวังผล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพิชญาพร  หวังผล
 
1. นางมยุรี  ยืนยิ่ง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ชัยนอก
 
1. นางมยุรี  ยืนยิ่ง