สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 54.2 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายยศวริศ  จิตเจริญ
 
1. นางสาวธนัญญา  ไตรโสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธณัฐชา  ไชยริน
 
1. นางสาวธนัญญา  ไตรโสม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวีณา  อุตราศรี
 
1. นางสาวธนัญญา  ไตรโสม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐพัฒน์บวร  เหง่าพันธ์
 
1. นางพัชรี  หวังผล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาล  ศรีสุรินทร์
 
1. นางพัชรี  หวังผล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายนราวิชญ์  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงปณิตา  ตรีเนตร
3. เด็กหญิงเมญา  โภคทรัพย์
 
1. นางทองปาน  อินทร์แก้ว
2. นางธันวารัตน์  ศาลางาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กชายก้องภพ  พุกแก้ว
2. เด็กหญิงสิริมา  เพ็งไธสง
 
1. นางจินตนา  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวสุจิตรา  พิศิลป์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมลธิชา  ดวงศรี
2. เด็กชายเหมชาติ  ศรีสุรินทร์
 
1. นางมยุรี  ยืนยิ่ง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริพรรดิ์  กันนิกา
2. เด็กชายอชิตะ  กุดวงศ์แก้ว
3. เด็กชายเตชินท์  โพธิ์เงิน
 
1. นางอรสา  เจริญพันธ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพิชญาพร  หวังผล
 
1. นางมยุรี  ยืนยิ่ง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาวี  มีแก้ว
 
1. นางมยุรี  ยืนยิ่ง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ชัยนอก
 
1. นางมยุรี  ยืนยิ่ง