สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง 15 1. เด็กหญิงบุษกร  บำรุงเชื้อ
 
1. นางระบอบ  เชื้ออินทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผมน้อย
 
1. นางระบอบ  เชื้ออินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลวิมล  รอบรู้
 
1. นางระบอบ  เชื้ออินทร์
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายธนาโชติ  เลื่อมเงิน
2. เด็กหญิงสกลสุภา  สีนิล
 
1. นางระบอบ  เชื้ออินทร์
2. นางสาวนิตยา  ราชประเสริฐ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัครพล  บุญเยี่ยม
 
1. นางระบอบ  เชื้ออินทร์