สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉันทิศา  สุมาลุย์
2. เด็กหญิงฑาวีนาฐ  ไอศวริยาธิปัติ
 
1. นายสมเทพ  วิวาสุขุ
2. นายสำราญ  ชัยภา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณา  บุญไทย
2. เด็กชายชัยณรงค์  สืบสำราญ
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  ย้ายรัมย์
4. เด็กหญิงชาลิสา  กุลสันเทียะ
5. เด็กชายณัฐกิต  ศรีเพชร
6. เด็กชายณัฐนนท์  สระทอง
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภาคพรม
8. เด็กชายธีรพงษ์  สันทาลุนัย
9. เด็กชายธีรยุทธ  แสงตะวัน
10. เด็กชายนรบดี  รังทอง
11. เด็กหญิงปนัดดา  ยี่ภู่
12. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีเพชร
13. เด็กชายพงศธร  สระแก้ว
14. เด็กชายพัชรพล  พาแก้ว
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันนอ
16. เด็กหญิงพิมพิมล  คำหาญ
17. เด็กหญิงมาริสา  สมัญญา
18. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไทยแท้
19. เด็กหญิงลักษิกา  กระต่ายทอง
20. เด็กหญิงวาสนา  ยูงประโคน
21. เด็กหญิงวิชาดา  วิยาสิงห์
22. เด็กชายวีรภัทร  สินโพธิ์
23. เด็กชายศักรินทร์  สุพรรณ์
24. เด็กชายสหรัฐ  อบอุ่น
25. เด็กชายสิรพัฒน์  บุญไทย
26. เด็กหญิงสิริกัญญา  จันนอ
27. เด็กหญิงสุชาดา  คำพันชนะ
28. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  นุ่นมัน
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญฑูล
30. เด็กหญิงสุติกาญจน์  หมื่นอาสา
31. เด็กหญิงสุธาธาร  สันทาลุนัย
32. เด็กหญิงสุภาทินี  บุดดางาม
33. เด็กหญิงสุรัญญา  คำหาญ
34. เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมนุช
35. เด็กหญิงอรนภา  สินสุพรรณ์
36. เด็กชายอรรถพร  วงษ์เปรียว
37. เด็กหญิงอารียา  อุ่นใจดี
38. เด็กหญิงอุมากร  สินสุพรรณ์
39. เด็กชายเจริญทรัพย์  พันพม่า
40. เด็กชายเสริมเกียรติ  สาทิพย์จันทร์
 
1. นายสมเทพ  วิวาสุขุ
2. นางณัฐนันทน์  พลสระคู
3. นางอัญชนา  สมัญญา
4. นางสุภาพร  สุมาลุย์
5. นางบุญเพ็ญ  ชัยภา
6. นายสำราญ  ชัยภา
7. นายวสันต์  บุญคำ
8. นายสมมิตร  สาลีบุตร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.333 ทอง 10 1. เด็กชายธีระยุทธ  สมัญญา
2. เด็กหญิงนันทชัย  ทองคำ
3. เด็กหญิงผกามาศ  ธนสมบูรณ์พันธ์
 
1. นางสุภาพร  สุมาลุย์
2. นางบุญเพ็ญ  ชัยภา