สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงชาเสก
2. เด็กหญิงสุธินันท์  คำมาก
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นางสาวเอื้องเงิน  ร่วมจิตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิริดาลักษณ์  พงษ์สะพัง
 
1. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงมณี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองสุขสุด
4. เด็กหญิงมนิดา  สำคัญยิ่ง
5. เด็กหญิงลักษมณ  มณีคำ
6. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีจันทร์
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นางสาวเอื้องเงิน  ร่วมจิตร
3. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  กันนุฬา
2. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วบุตรดี
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  แก้วงาม
4. นางสาวสุรีรักษ์  หนูพันธ์
5. นางสาวสุวรรณี  แก้วงาม
6. นางสาวเขมิกา  โพธิ์วัง
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
3. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นิการ์  ขันงาม
 
1. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิต  ไชยมี
2. เด็กชายยศพนธ์  ทองงาม
3. เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์เทพ
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  หงส์มา
2. เด็กชายวราวุธ  แก้วอุดร
 
1. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์
2. นางสาวศิญาณี  สืบมี