สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.2 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิรัญญา  พวงเพชร
2. เด็กชายอนันตภูมิ  มณีคำ
 
1. นางครองขวัญ  ร่วมจิตร
2. นางปิ่นอนงค์  บุญประกอบ
 
2 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธนารักษ์  จันทร์สอน
2. เด็กชายยุทธิพงศ์  อันทะพิละ
 
1. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
2. นายวิทวัส  สวัสดี