สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุรีรักษ์  หนูพันธ์
 
1. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พวกดี
2. เด็กหญิงชลธิรศน์  แดงงาม
 
1. นางบุญญรัตน์  ดีพร้อม
2. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. นายอนุชา  นะวงศ์รัมย์
 
1. นางบุญญรัตน์  ดีพร้อม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  ธรรมดา
2. เด็กหญิงอลิษา  ยอดใส
 
1. นางวรัญยุพา  บุญลาภ
2. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 15 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ยอดใส
2. เด็กชายวีรวัฒน์  โกศล
 
1. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
2. นายวิทวัส  สวัสดี