สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงดิษยา  แซ่ฮ้อ
2. เด็กหญิงศิริดาลักษณ์  หงษ์สระพัง
 
1. นางวรัญยุพา  บุญลาภ
2. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสมชาย  แก้วบุตรดี
2. เด็กชายอภิชาติ  ช่วยสุข
 
1. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
2. นางบุญญรัตน์  ดีพร้อม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พวกดี
 
1. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์