สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุรีรักษ์  หนูพันธ์
 
1. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจันทร์ประเสริฐ  ยืนยิ่ง
2. เด็กชายฉันท์ทัต  ชิงชนะ
 
1. นางบุญญรัตน์  ดีพร้อม
2. นายชยกฤต  ฉายถวิลน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศรัญยู  เกษรแก้ว
2. เด็กชายอภิชาติ  พวงสด
 
1. นางวรัญยุพา  บุญลาภ
2. นายชยกฤต  ฉายถวิลน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.2 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิรัญญา  พวงเพชร
2. เด็กชายอนันตภูมิ  มณีคำ
 
1. นางครองขวัญ  ร่วมจิตร
2. นางปิ่นอนงค์  บุญประกอบ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พวกดี
2. เด็กหญิงชลธิรศน์  แดงงาม
 
1. นางบุญญรัตน์  ดีพร้อม
2. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. นายอนุชา  นะวงศ์รัมย์
 
1. นางบุญญรัตน์  ดีพร้อม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงชาเสก
2. เด็กหญิงสุธินันท์  คำมาก
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นางสาวเอื้องเงิน  ร่วมจิตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  ธรรมดา
2. เด็กหญิงอลิษา  ยอดใส
 
1. นางวรัญยุพา  บุญลาภ
2. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิริดาลักษณ์  พงษ์สะพัง
 
1. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงดิษยา  แซ่ฮ้อ
2. เด็กหญิงศิริดาลักษณ์  หงษ์สระพัง
 
1. นางวรัญยุพา  บุญลาภ
2. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสมชาย  แก้วบุตรดี
2. เด็กชายอภิชาติ  ช่วยสุข
 
1. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
2. นางบุญญรัตน์  ดีพร้อม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พวกดี
 
1. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
 
13 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธนารักษ์  จันทร์สอน
2. เด็กชายยุทธิพงศ์  อันทะพิละ
 
1. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
2. นายวิทวัส  สวัสดี
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 15 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ยอดใส
2. เด็กชายวีรวัฒน์  โกศล
 
1. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
2. นายวิทวัส  สวัสดี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงมณี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองสุขสุด
4. เด็กหญิงมนิดา  สำคัญยิ่ง
5. เด็กหญิงลักษมณ  มณีคำ
6. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีจันทร์
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นางสาวเอื้องเงิน  ร่วมจิตร
3. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  กันนุฬา
2. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วบุตรดี
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  แก้วงาม
4. นางสาวสุรีรักษ์  หนูพันธ์
5. นางสาวสุวรรณี  แก้วงาม
6. นางสาวเขมิกา  โพธิ์วัง
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
3. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นิการ์  ขันงาม
 
1. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิต  ไชยมี
2. เด็กชายยศพนธ์  ทองงาม
3. เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์เทพ
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  หงส์มา
2. เด็กชายวราวุธ  แก้วอุดร
 
1. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์
2. นางสาวศิญาณี  สืบมี