สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงอลิชา  ตะเกิงผล
 
1. นางสาวลำดวน  เหมหงษ์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ฟองคำ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ชุมสุข
3. เด็กหญิงดาราวดี  ล่ำสัน
4. เด็กหญิงปริฉัตร  สิงหา
5. เด็กหญิงปาจารีย์  กรวยทอง
6. เด็กหญิงพรรณวศา  การเพียร
7. เด็กชายพีรภัทร  ปุยแก้ว
8. เด็กชายภาณุพงศ์  กรวยทอง
9. เด็กชายวีรศักดิ์  กรวยทอง
10. เด็กชายอนุชา  นารี
 
1. นางสาวลำดวน  เหมหงษ์
2. นางจงกลณี  แก้วหล้า
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประภพ  บุตรงาม
2. เด็กชายพงศกร  กรวยทอง
3. เด็กชายวิธวัฒน์  คุณเถื่อน
4. เด็กชายเอกกมล  ผมน้อย
 
1. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
2. นายนิ  ละมูลมอญ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุทิตา  บุญเหมาะ
2. เด็กหญิงสุชาดา  กรวยทอง
 
1. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
2. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.333 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวิสรา  สาลีทอง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  มะโนรัตน์
3. เด็กหญิงเบญจมา  กลิ่นจันทร์
 
1. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
2. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผกามาศ  เหลาเลิศ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กะการดี
3. เด็กหญิงสุมินตรา  มุมทอง
 
1. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
2. นางสมบูรณ์  มุมทอง