สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  วรรณรัตน์
 
1. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายกฤษฎา  เหลาเลิศ
2. เด็กชายธีรดนย์  ศรีหานนท์ฺ
3. เด็กชายปัญญาวัฒน์  กรวยทอง
4. เด็กชายรังสิมันต์  มาตย์วังแสง
5. เด็กชายศุภโชติ  กรวยทอง
6. เด็กชายอนุเทพ  สุคันธรังษี
 
1. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
2. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
3. นายนิ  ละมูลมอญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  กรวยทอง
 
1. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
2. นายชาญวิทย์  กรวยทอง