สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เปลื้องไชโย
2. เด็กชายธีรภัทร  ไชยกาล
 
1. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
2. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายกษิดิศ  บุญมานัส
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พนารินทร์
3. เด็กชายธนากร  โพธฺ์ไทร
4. เด็กชายหรรษา  นารี
5. เด็กชายอิทธิบูรณ์  ชอบกล้า
6. เด็กชายเมธาทัต  กรวยทอง
 
1. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
2. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
3. นายนิ  ละมูลมอญ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  นาซิน
 
1. นายชาญวิทย์  กรวยทอง