สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงรัตวรรณ  มณีศรี
 
1. นางรัชนี  แผ่นทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิลยากร  สินษ์สอน
 
1. นางสาวกุลวดี  แผ่นทอง