สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายการันยภาส  ชมสวน
 
1. นางสายพิณ  บุญคำ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกิตตินันท์  แก้วล้ำ
2. เด็กชายธนกฤต  อนุลีจันทร์
3. เด็กชายธีระพงษ์  วิวาสุขุ
4. เด็กชายปัญญา  สอนศรี
5. เด็กชายรังสรรค์  สาธร
6. เด็กชายอภิชาติ  ดวงผุยทอง
 
1. นางรพีพร  รักเดช
2. นางสาวฉวี  บุญทูล
3. นางประนอม  วิวาสุขุ
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   วิวาสุข
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  บุญทูล
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายจตุพร  บุญไทย
2. เด็กชายรณชัย  อนุลีจันทร์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ไตรพรม
 
1. นายสุชาติ  วิวาสุข
2. นางสาววราภรณ์  บุราคร