สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นิยม
 
1. นางประนอม  วิวาสุขุ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายการันยภาส  ชมสวน
 
1. นางสายพิณ  บุญคำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.25 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พวงมะลิ
 
1. นางอรวรรณ  บญยืน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกิตตินันท์  แก้วล้ำ
2. เด็กชายธนกฤต  อนุลีจันทร์
3. เด็กชายธีระพงษ์  วิวาสุขุ
4. เด็กชายปัญญา  สอนศรี
5. เด็กชายรังสรรค์  สาธร
6. เด็กชายอภิชาติ  ดวงผุยทอง
 
1. นางรพีพร  รักเดช
2. นางสาวฉวี  บุญทูล
3. นางประนอม  วิวาสุขุ
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   วิวาสุข
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  บุญทูล
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรางฤดี  มณีพร้าว
 
1. นางสาววราภรณ์  บุราคร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงใหม่  บุราคร
 
1. นางสาววราภรณ์  บุราคร
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนพัช  กมลบูรณ์
 
1. นางอนงค์วรรณ  เจือจันทร์
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายจตุพร  บุญไทย
2. เด็กชายรณชัย  อนุลีจันทร์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ไตรพรม
 
1. นายสุชาติ  วิวาสุข
2. นางสาววราภรณ์  บุราคร
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชนะชัย  งามนัก
2. เด็กชายธีรพงษ์  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายภิรักษ์  วิวาสุข
 
1. นายสุภาพ  วิวาสุข
2. นางสาววราภรณ์  บุราคร