สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ก้านเรือง
2. เด็กชายก๊วนหล็อก  ฮุย
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูอาษา
 
1. นางสาวกันยารัตน์  บุญธรรม
2. นางสาวพิมพกานต์  ดวงรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ปริยพัฒนชัย
 
1. นางสาวนภาพร  นาคนวล
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 76.22 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษนะ   วันโสภา
 
1. นายจิรกิตติ์   ทองดี
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงโยศิตา   แพทย์มด
 
1. นางบุษบา  งามนัก