สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรปรียา   สันทาลุนัย
 
1. นางสุจิตร  ยมพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภา   กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงสาวิตรี    ไตรพรม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   สันทาลุนัย
 
1. นางนุชจรินทร์   ภางาม
2. นางสาววรรณิการ์   ทารินทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอัจฉรา   พิศวงศ์
 
1. นางสังวาล  สีสูงเนิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  แสงดี
2. เด็กหญิงลัดษณพร  บุรากร
3. นางสาวสุนิสา  พิมพะ
 
1. นางสาววาสนา  ศรีเคลือบ
2. นางสาวพิมพกานต์  ดวงรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ก้านเรือง
2. เด็กชายก๊วนหล็อก  ฮุย
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูอาษา
 
1. นางสาวกันยารัตน์  บุญธรรม
2. นางสาวพิมพกานต์  ดวงรัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิดานุช   คะเชนเชื้อ
2. เด็กหญิงพัชรา   วันโสภา
3. เด็กหญิงอารยา  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวกันยารัตน์  บุญธรรม
2. นางสาววาสนา   ศรีเคลือบ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ปริยพัฒนชัย
 
1. นางสาวนภาพร  นาคนวล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรองแก้ว   สันทาลุนัย
 
1. นางสาวพัชรีพร   ห้าวหาญ
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90.44 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวิน  แก้วจันทร์
 
1. นายจิรกิตติ์  ทองดี
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 76.22 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษนะ   วันโสภา
 
1. นายจิรกิตติ์   ทองดี
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 85.37 ทอง 4 1. เด็กชายบดินทร์ธรณ์   สันทาลุนัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพยงค์  สันทาลุนัย
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภากำธร   ทองแท่ง
 
1. นายจิรกิตติ์   ทองดี
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 85.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษนะ   วันโสภา
2. เด็กชายกวิน   แก้วจันทร์
3. นางสาวกัญญ์วรา   สาวงษ์
4. เด็กหญิงกาญจนา  สันทาลุนัย
5. เด็กชายกาญจน์  สันทาลุนัย
6. เด็กหญิงจันทร์สุดา  บุญพา
7. เด็กหญิงชญาดา  สันทาลุนัย
8. เด็กหญิงชลธิชา  สันทาลุนัย
9. เด็กชายธนพล  สันทาลุนัย
10. เด็กชายธนพัฒน์  งามนัก
11. เด็กหญิงธนิดา  สันทาลุนัย
12. เด็กชายธวัชชัย  แก้วเกิดมี
13. เด็กชายธีรศักดิ์  อัปกาญจน์
14. เด็กชายบดินทร์ธรณ์   สันทาลุนัย
15. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  สันทาลุนัย
16. เด็กหญิงปราณิตสรา  เปรมชื่น
17. เด็กหญิงปราณี  สันทาลุนัย
18. เด็กหญิงปัทมา   ปานทอง
19. เด็กหญิงปิยดา   สุขเอิบ
20. เด็กหญิงพัชรี  แสนทวีสุข
21. เด็กชายพีรพัฒน์  สันทาลุนัย
22. เด็กหญิงพีรยา  สันทาลุนัย
23. เด็กชายพีระพัฒน์  สันทาลุนัย
24. เด็กชายภากำธร   ทองแท่ง
25. เด็กชายรัฐธรรมนูญ   สันทาลุนัย
26. เด็กชายวรภัทร  สงคราม
27. เด็กชายสหัสวรรษ   สันทาลุนัย
28. เด็กชายสิปกร  กฤษวี
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วงศรีทอง
30. เด็กหญิงใบบุญ  กระสังข์
 
1. นายจิรกิตติ์   ทองดี
2. นายพยงค์   สันทาลุนัย
3. นายสมพงษ์  ทองแย้ม
4. นางนุชจรินทร์  ภางาม
5. นางสุภัตรา  ทูลภิรมย์
6. นางสาวพัชรีพร  ห้าวหาญ
7. นายไพบูลย์  นามวงษ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกฤษณ์  มุธาพร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผือหนองจอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพยงค์  สันทาลุนัย
2. นางสาววาสนา  ศรีเคลือบ
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงโยศิตา   แพทย์มด
 
1. นางบุษบา  งามนัก