สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กกรัมย์
2. เด็กหญิงฌานิกา  ยิ่งได้ชม
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  เสนาใหญ่
4. เด็กหญิงสิรินีย์  คงคาลัย
5. เด็กหญิงอารียา  ก่อแก้ว
 
1. นางนพมาศ  กะภูทิน
2. นางสาวปริศนา  สุขเกษม