สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธานาธร  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชริดา  คงดวงดี
3. เด็กหญิงมีนา  อุ่นใจดี
 
1. นางกุสุมา  พวงยี่โถ
2. นางสุจิรา  ทะเรรัมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวัชระ  ป้อมอุ่นเรือน
 
1. นางปติณญา  จารัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณภา  จันเทียม
2. เด็กชายเกริกพล   ชมบุญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สายน้อย
 
1. นางเอเดียน  คุณาสิทธิ์
2. นางอรชร  เยาวลักษณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  เพิ่มฤทธิ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เชิดสุข
3. เด็กหญิงสมบูรณ์  วรรณตรง
 
1. นางเอเดียน  คุณาสิทธิ์
2. นางอรชร  เยาวลักษณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงปวีณา  แลดี
3. เด็กหญิงวัชรีพร  อยู่นาน
 
1. นางเอเดียน  คุณาสิทธิ์
2. นางอรชร  เยาวลักษณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กกรัมย์
2. เด็กหญิงฌานิกา  ยิ่งได้ชม
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  เสนาใหญ่
4. เด็กหญิงสิรินีย์  คงคาลัย
5. เด็กหญิงอารียา  ก่อแก้ว
 
1. นางนพมาศ  กะภูทิน
2. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  แสงจันดา
2. เด็กชายธีรภัทร์  เปล่งปลั่งศรี
3. เด็กชายนที  บังทอง
4. เด็กหญิงสนทยา  เหลาแก้ว
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทองมาก
 
1. นางนพมาศ  กะภูทิน
2. นางสาววิปุลา  จันทร์ประเสริฐ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายรัตนโชติ  ดมอุ่นดี
 
1. นางธนวัน  การณรงค์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎา  ดุจคทา
 
1. นางธนวัน  การณรงค์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรโชติ  ใจดี
 
1. นางธนวัน  การณรงค์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวทัญญา  ดีมั่น
 
1. นางธนวัน  การณรงค์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายวิศรุต  มาลัย
 
1. นางธนวัน  การณรงค์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงอารีญา  ชมบุญ
 
1. นายทศคม  สมานจิตต์
2. นายดุสิต  ดวงใจดี