สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วังสันต์
2. เด็กหญิงนุสรา  สุภนาม
3. เด็กหญิงสุรีพร  คงเกิด
 
1. นายศักดา  แต้มทอง
2. นางสาวศศิธร  สมสวย