สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วังสันต์
2. เด็กหญิงนุสรา  สุภนาม
3. เด็กหญิงสุรีพร  คงเกิด
 
1. นายศักดา  แต้มทอง
2. นางสาวศศิธร  สมสวย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยา  บุราคร
2. เด็กหญิงจุรีมาศ  ศรีสุข
3. เด็กชายชัยณรงค์  บุตรงาม
4. เด็กหญิงชาลิสา  บุตรงาม
5. เด็กหญิงณัฐกมล  วังสันต์
6. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญปัญญา
7. เด็กหญิงนันทิพร  ดัชถุยาวัตร
8. เด็กหญิงนิตยา  ศุภนาม
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมจำปา
10. เด็กหญิงประนอม  ดัชถุยาวัตร
11. เด็กหญิงปัทมา  แจบไธสง
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แต้มทอง
13. เด็กหญิงสุวิมล  ถ้วนคำ
14. เด็กหญิงสโรชา  มั่นจิต
15. เด็กหญิงไข่มุก  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายสุนิน  ดัชถุยาวัตร
2. นางสาววราภรณ์  บุตรลักษณ์
3. นางสาวศศิธร  สมสวย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงทิตยา  บุตรงาม
 
1. นางสาววราภรณ์  บุตรลักษณ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลนิภา  กุลพลเมือง
2. เด็กหญิงรัญชนา  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวลภัสรดา  แก้วหอม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ลุนสะแกวงษ์
2. เด็กชายธนภัทร  บุตรงาม
3. เด็กชายธีรเทพ  ธัญญเจริญ
4. เด็กชายนันทชัย  ทองอาจ
5. เด็กชายสุธีรวัฒน์  ธิตะปัน
6. เด็กชายสุรศักดิ์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางอรพิน  วังสันต์
2. นายสายสิน  พิมพ์ทอง
3. นางประภาภร  บัวแก้ว