สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงคำแสง
 
1. นางสาวเมธินี  อริยเดช
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เกษรชื่น
2. เด็กชายชัยณรงค์  วิชุมา
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญลับ
 
1. นางสาวกัลยา  แขมคำ
2. นางสาวนิติมา  หนองหาญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  น้ำแก้ว
2. เด็กหญิงปริศนา  ขานหยู
3. เด็กหญิงศิริญญา  มณีพร้าว
 
1. นางวีรนาท  ศาลางาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56.64 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธวัชชัย  เหล็กเพชร
2. เด็กชายราชนาวินทร์  นนธิจันทร์
 
1. นางพัชร์ภรัณยา  สุขประสงค์
2. นางสาวศกุนิชญ์  มณีพร้าว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  วงษ์มา
2. เด็กหญิงพัทวรรณ  สิมัยนาม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สระแก้ว
4. เด็กหญิงศศิประภา  รสหอม
5. เด็กหญิงสุนิษา  นนธิจันทร์
 
1. นางสาวสุภัสสร  มณีพร้าว
2. นางสาวเกษร  เจริญรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงวันวิสา  นนธิจันทร์
 
1. นางกัญญณัช  แก้วมรกต
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุษบา  ยินดี
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  สาระพล
 
1. นางสาวบัวเลียม  จันนอ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายปราโมทย์  เต็มสุข
 
1. นางสาวบัวเลียม  จันนอ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   ทำงาม
 
1. นายพิชิต   บุญตั้ง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันต์  ภาคพรม
 
1. นายนิติกุล  หนองม่วง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชนิดา  สวัสดี
 
1. นางสาวนิติมา  หนองหาญ
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สิทธนะ
2. เด็กชายสุริยา  เทพชัย
 
1. นายวัตน์ชัย  เติมกล้า
2. นางสาวณิชนันทภรณ์  ธีรพลธนาตย์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญากร  นามวรรค
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงทิวาพร  อัตนัย
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญเพิ่ม
5. เด็กหญิงวรรณธิดา  ขันทอง
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสสินธ์
 
1. นางสาวอุรา  เล้าวาลิต
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ภาคพรม
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศพัศ  สิมัยนาม
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุเณต  จะรอนรัมย์
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ยินดี
 
1. นายพิทักษ์  บุญเพิ่ม