สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงชาลิษา  นาวงษ์หา
 
1. นางสุภาพ  พากเพียร
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่องงาม
2. เด็กชายเทพประสิทธิ์  ศิริวงษ์จันทร์
3. เด็กชายเทพประสิทธิ์  ศิริวงษ์จันทร์
 
1. นางสาวรุจี  เสาว์ยงค์
2. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์