สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  เกิดเหมาะ
 
1. นางสาวรุ้งอรุณ  ศรีบุญเรือง
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชมภูนุท  พระสงฆ์
2. เด็กหญิงพิมรภัทร์  สายมาย
3. เด็กชายเกรียงไกร  สอนดี
 
1. นางวันทนีย์  ลาดทอง
2. นางพรภินันท์  วรมากุล
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นิยมทวี
2. เด็กชายปิยพัทธ์  นามนะวะ
3. เด็กชายไตรรงค์  บุญไทย
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
2. นางสาวรุ้งอรุณ  ศรีบุญเรือง