สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอลิษา  เชื้อนนท์
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาวัน
2. เด็กหญิงเกศดา  บุญไทย
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
2. นางสาวสุมาลี  รัตน์วิชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงชาลิษา  นาวงษ์หา
 
1. นางสุภาพ  พากเพียร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  พนารินทร์
 
1. นางสุภาพ  พากเพียร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  เกิดเหมาะ
 
1. นางสาวรุ้งอรุณ  ศรีบุญเรือง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณพงค์  ดุสิตา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สวาชาติ
3. เด็กชายธัญลักษณ์  สาทิพย์จันทร์
4. เด็กชายปวริศร์  การัมย์
5. เด็กหญิงรสริน  สมัญญา
6. เด็กชายวรวิช  เชื้อนนท์
7. เด็กหญิงศิริวดี  จันรักษา
8. เด็กหญิงสุนิตา  พงพิลา
9. เด็กหญิงสุภัชชา  แจ่มแจ้ง
10. เด็กหญิงสุมิตตรา  พงพิลา
11. เด็กชายอนุชา  เชื้อนนท์
12. เด็กหญิงอภิญญา  เต็มพร้อม
13. เด็กหญิงอารียา  เสาว์ยงค์
14. เด็กหญิงเกษญา  จันทะพันธ์
15. เด็กชายเทพนรินทร์  แสงงิ้ว
 
1. นางพัชราภรณ์  คงราศรี
2. นางศิรินทิพย์  วรมากุล
3. นางปราณี  แป้นแก้ว
4. นางสาวสุมาลี  รัตน์วิชัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทร์ชื่น
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 89.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิบูลสัมฤทธิ์กุล
2. เด็กหญิงจันทิภา  สีโย
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาวัน
4. เด็กหญิงฑาริกา  กระแจะจันทร์
5. เด็กหญิงณัฎฐมล  เพ็งศรี
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  ดอนน้อยหน่า
7. เด็กหญิงธิดาพร  บุญไทย
8. เด็กชายนักรบ  ทับทิมทอง
9. เด็กหญิงนันทิดา  สีโย
10. เด็กหญิงพรกนก  จันทะเสริม
11. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  บุญไทย
12. เด็กชายภานุ  ศุภนาม
13. เด็กชายวันชัย  บุญสม
14. เด็กหญิงวันทนีย์  ราษเจริญ
15. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  มงคุณแก้ว
16. เด็กชายสราวุธ  การัมย์
17. เด็กหญิงสาวลี  บุญไทย
18. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คำพันชนะ
19. เด็กหญิงสุภาพร  สามารถ
20. เด็กชายสุวรรณ  ศรีทอง
21. เด็กชายสุวิทย์  อุนานุยา
22. เด็กชายอภิชาติ  สีโย
23. เด็กหญิงอรยา  บุติมาลย์
24. เด็กหญิงอลิษา  เชื้อนนท์
25. เด็กหญิงอัจฉรา  ถาวร
26. เด็กหญิงอารียา  อบสุข
27. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทร์ชื่น
28. เด็กหญิง้เกศดา  บุญไทย
 
1. นายก่อเกียรติ  จงปัตนา
2. นางวันทนีย์  ลาดทอง
3. นางสาวนิตยา  ควรดี
4. นางสาวรุ้งอรุณ  ศรีบุญเรือง
5. นางปราณี  แป้นแก้ว
6. นางสาวสุมาลี  รัตน์วิชัย
7. นางพรภินันท์  วรมากุล
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.666 ทอง 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สำนักนิตย์
2. เด็กหญิงธนารีย์  ทับทิมทอง
3. เด็กหญิงสิรินาท  สุขสกล
 
1. นางปราณี  แป้นแก้ว
2. นางศิรินทิพย์  วรมากุล
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชมภูนุท  พระสงฆ์
2. เด็กหญิงพิมรภัทร์  สายมาย
3. เด็กชายเกรียงไกร  สอนดี
 
1. นางวันทนีย์  ลาดทอง
2. นางพรภินันท์  วรมากุล
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาวลี  บุญไทย
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นิยมทวี
2. เด็กชายปิยพัทธ์  นามนะวะ
3. เด็กชายไตรรงค์  บุญไทย
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
2. นางสาวรุ้งอรุณ  ศรีบุญเรือง
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่องงาม
2. เด็กชายเทพประสิทธิ์  ศิริวงษ์จันทร์
3. เด็กชายเทพประสิทธิ์  ศิริวงษ์จันทร์
 
1. นางสาวรุจี  เสาว์ยงค์
2. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชรินทร์  ลาดทอง
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  สาทิพย์จันทร์
2. เด็กชายนวกิจ  พระงาม
3. เด็กชายโตมร  ราชรัมย์
 
1. นางปราณี  แป้นแก้ว
2. นางจารุเวศ  เจริญศรี