สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุนีรัตน์  พลการ
 
1. นางแสงเดือน  จารัตน์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ระยะเชิด
2. เด็กชายเจนณรงค์  เอียดผักแว่น
3. เด็กหญิงแพรพลอย  เรืองผิว
 
1. นางสาวนภาพร  บูรณะ
2. นางสาวสุพัตรา  ใจกล้า