สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณพร  สุขแสวง
2. เด็กหญิงวริศราภรณ์  บัวไขย
3. นางสาวศิรินันท์  ลาภจิตร
 
1. นางดาวเรือง  พลยางนอก
2. นางอารียา  แผ่นทอง