สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองนรินทร์
 
1. นายสุดใจ  แผ่นทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัญญาพัตร  พัชรวิหาญ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  แผ่นทอง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาติยา
4. เด็กชายวัชรพงษ์  เศรษฐทัตต์
5. เด็กหญิงอาณิชยากรณ์  คนึงเพียร
 
1. นางจรรยา  ทอนศรี
2. นางญาณิฏา  กันทะพันธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาลดา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงดารารัตน์  สายยศ
 
1. นายสังคม  พลยางนอก
2. นายบุญหนา  แผ่นทอง
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญเลิศ
 
1. นางสาวมยุรี  กระแสเทพ