สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายพงศธร  เพ็งทะเล
2. เด็กหญิงพิชญา  สิงจานุสงค์
3. เด็กหญิงสุวิมล  วงศ์สุข
 
1. นางสาวทองพูน  มณีพร้าว
2. นางพวงรัตน์  แสงเพชร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุติพร  มืดอินทร์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มีกล้า
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 11 1. เด็กชายจักรภัทร  ทองแซม
2. เด็กชายเดชา  สุขเพิ่ม
 
1. นางพวงรัตน์  แสงเพชร
2. นายสุประกิจ  สิงจานุสงค์