สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายศิรชัช  ศรีสุข
 
1. นางพวงรัตน์  แสงเพชร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายพงศธร  เพ็งทะเล
2. เด็กหญิงพิชญา  สิงจานุสงค์
3. เด็กหญิงสุวิมล  วงศ์สุข
 
1. นางสาวทองพูน  มณีพร้าว
2. นางพวงรัตน์  แสงเพชร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทูธเนศ  นาครินทร์
 
1. นางรัตติยา  ม่วงมิตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิวา  สีทอง
 
1. นางรัตติยา  ม่วงมิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณคาม
 
1. นางรัตติยา  ม่วงมิตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุติพร  มืดอินทร์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มีกล้า
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กชายพีระเชษฐ์  สิงจานุสงค์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญเต็ม
 
1. นายสุประกิจ  สิงจานุสงค์
2. นางสาวทองพูน  มณีพร้าว
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 11 1. เด็กชายจักรภัทร  ทองแซม
2. เด็กชายเดชา  สุขเพิ่ม
 
1. นางพวงรัตน์  แสงเพชร
2. นายสุประกิจ  สิงจานุสงค์