สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  สระแก้ว
2. เด็กชายธนาธร  พิมพ์โพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงวรรธิณี  แพงจันทร์
 
1. นายสุนทร  หมายดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรุพัฒน์  บริพันธ์
2. เด็กหญิงอรยา  แขวงเสวียด
3. เด็กหญิงอารยา  ประชามอญ
 
1. นายสุนทร  หมายดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุพัฒน์  สาทิพจันทร์
2. เด็กชายชินวัตร  บัวเขียว
3. เด็กชายพีระ  สาทิพจันทร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  สีสันงาม
2. นางสาวปรัชญานี เมืองสุข  แหล่งสนาม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  กุลัดนาม
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุวิภา  วงษ์มา
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สงวนศรี
 
1. นางสาวสุมาลี  วงเวียน
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญา  สายบัว
2. เด็กชายราชิน  บุญโต
 
1. นายธงศักดิ์  พุดมี