สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์หอม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศินา  แอ่งสุข
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ภาคพรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยอุดม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วหาวงศ์
3. เด็กหญิงภาวินี  สุรัตน์มั่น
4. เด็กหญิงยุวันดา  ชัยสนาม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญโต
 
1. นายฐิติศักดิ์  โสมหาว
2. นายวิทยา  คำหาญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายวิจารย์  แก้วกัน
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 7 1. เด็กชายสันติภาพ  หงษ์ทอง
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สวนทอง
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.75 เงิน 8 1. เด็กชายวัขรพล  ธรรมนุษย์
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงวารินทร์  สินสุพรรณ
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทฑิรา  แอ่งสุข
2. เด็กชายศุภกานต์  ตันยอด
3. เด็กชายโกมินทร์  ทองทา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หิมพานห์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญเพิ่ม
3. เด็กหญิงอัญธิษฐา  แป้นทอง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  สีสันงาม
2. นางสาวปรัชญานี เมืองสุข  แหล่งสนาม