สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ตันยอด
 
1. นางบัวพา  ทองทา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญโต
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แอ่งสุข
3. เด็กชายพงศกร  สกุลรักษ์
4. เด็กชายสงกรานต์  สุขเกิด
5. เด็กชายสหรัฐ  ปู่ภิรมย์
6. เด็กชายสุวรรณวิทย์  สีกลาง
 
1. นางคัชรินทร์  สุวรรณเสวก
2. นางสมเพียร  ใจธรรม
3. นายนิรัญ  สุขสวัสดิ์