สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์หอม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศินา  แอ่งสุข
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ภาคพรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สระแก้ว
 
1. นายธงศักดิ์  พุดมี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธิติมา  บุญเผย
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เที่ยงนนดา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีษะแก้ว
 
1. นายสุนทร  หมายดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  สระแก้ว
2. เด็กชายธนาธร  พิมพ์โพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงวรรธิณี  แพงจันทร์
 
1. นายสุนทร  หมายดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรุพัฒน์  บริพันธ์
2. เด็กหญิงอรยา  แขวงเสวียด
3. เด็กหญิงอารยา  ประชามอญ
 
1. นายสุนทร  หมายดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยอุดม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วหาวงศ์
3. เด็กหญิงภาวินี  สุรัตน์มั่น
4. เด็กหญิงยุวันดา  ชัยสนาม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญโต
 
1. นายฐิติศักดิ์  โสมหาว
2. นายวิทยา  คำหาญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ตันยอด
 
1. นางบัวพา  ทองทา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุพัฒน์  สาทิพจันทร์
2. เด็กชายชินวัตร  บัวเขียว
3. เด็กชายพีระ  สาทิพจันทร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  สีสันงาม
2. นางสาวปรัชญานี เมืองสุข  แหล่งสนาม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  กุลัดนาม
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายวิจารย์  แก้วกัน
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุวิภา  วงษ์มา
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 7 1. เด็กชายสันติภาพ  หงษ์ทอง
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สวนทอง
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.75 เงิน 8 1. เด็กชายวัขรพล  ธรรมนุษย์
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงวารินทร์  สินสุพรรณ
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรณิภา  พิมพ์โพธิ์กลาง
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ภักดี
 
1. นางคัชรินทร์  สุวรรณเสวก
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีทอง
 
1. นางคัชรินทร์  สุวรรณเสวก
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนพรัตน์  สุขจิตร์
2. เด็กหญิงพิศมัย  จันทร์หอม
3. เด็กชายพีรวัฒน์  บุญโต
4. เด็กชายยศกร  บุญเพิ่ม
5. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เจริญทัศน์
6. เด็กชายแทนคุณ  วงษ์จำปา
 
1. นายนิรัญ  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวธิดารัตน์  กรวยทอง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญโต
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แอ่งสุข
3. เด็กชายพงศกร  สกุลรักษ์
4. เด็กชายสงกรานต์  สุขเกิด
5. เด็กชายสหรัฐ  ปู่ภิรมย์
6. เด็กชายสุวรรณวิทย์  สีกลาง
 
1. นางคัชรินทร์  สุวรรณเสวก
2. นางสมเพียร  ใจธรรม
3. นายนิรัญ  สุขสวัสดิ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทฑิรา  แอ่งสุข
2. เด็กชายศุภกานต์  ตันยอด
3. เด็กชายโกมินทร์  ทองทา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
23 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สงวนศรี
 
1. นางสาวสุมาลี  วงเวียน
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หิมพานห์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญเพิ่ม
3. เด็กหญิงอัญธิษฐา  แป้นทอง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  สีสันงาม
2. นางสาวปรัชญานี เมืองสุข  แหล่งสนาม
 
25 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญา  สายบัว
2. เด็กชายราชิน  บุญโต
 
1. นายธงศักดิ์  พุดมี