สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มีแก้ว
 
1. นายนิธิกร  ศรีไทย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรสุมา  บุญเยี่ยม
 
1. นางโสภา  เจริญศิริ
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 9 1. เด็กชายเอกพงษ์  ยืนยง
 
1. นางวิมลพันธ์  ประดิษฐปรีชา