สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  นิคาโม
 
1. นางภัทรพร   จันทา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีแก้ว
2. เด็กหญิงปารมี  เกลียวทอง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ขบวนดี
2. นางโสภา  เจริญศิริ