สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มีแก้ว
 
1. นายนิธิกร  ศรีไทย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  นิคาโม
 
1. นางภัทรพร   จันทา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรสุมา  บุญเยี่ยม
 
1. นางโสภา  เจริญศิริ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  นิคาโม
 
1. นางภัทรพร   จันทา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงดวงดาว  วรรณตรง
2. เด็กชายธรรมสรณ์  บุญเยี่ยม
 
1. นางภัทรพร   จันทา
2. นางสาววิไลพร  บุญภูมิ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 -    
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีแก้ว
2. เด็กหญิงปารมี  เกลียวทอง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ขบวนดี
2. นางโสภา  เจริญศิริ
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 9 1. เด็กชายเอกพงษ์  ยืนยง
 
1. นางวิมลพันธ์  ประดิษฐปรีชา