สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวแรต สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  การะเกต
2. เด็กหญิงกานดา  พรมดี
3. เด็กชายชฎาพล  ดัชถุยาวัตร
4. เด็กชายณัฐพงศ์  การะเกด
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  มูลพร้อม
6. เด็กชายธวัชชัย  บุญเติม
7. เด็กชายนิติพงษ์  วังนุราช
8. เด็กหญิงประภัสสร  พัสดา
9. เด็กหญิงประภัสสรา  การะเกต
10. เด็กชายสุรินทร์  จินดาศรี
 
1. นางบุญรัตน์  เจนถูกใจ
2. นายนุกูล  ดวงใจ
3. นางอาริยา  ดวงใจ