สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลดา  พรมชื่น
 
1. นายวิโรจน์  โอษฐงาม
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงสิริกร  พิลาดรัมย์
 
1. นางสุกัญญา  เนินภู