สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสิตาภา  สมานทอง
 
1. นางสาววรรณพร  ยามโสภา
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เขียววิลัย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนาว์ประโคน
3. เด็กหญิงชลดา  พรมชื่น
4. เด็กหญิงณัฐฐิตา  มุมทอง
5. เด็กชายธนพล  ภูเขียว
6. เด็กชายธนภูมิ  บูรณ์เจริญ
7. เด็กชายธีรศักดิ์  พอกพูน
8. เด็กชายนวพล  มุมทอง
9. เด็กชายปฐมพงษ์  สมงาม
10. เด็กชายปิติภัทร  ดวงใจ
11. เด็กชายภัทรพงษ์  มุมทอง
12. เด็กชายภูธเนศ  สมานทอง
13. เด็กชายสุริชัย  หม้อทอง
14. เด็กหญิงสุวิษา  มุมทอง
15. เด็กชายอาทิตย์  สมานทอง
16. เด็กหญิงอารียา  มุมทอง
17. เด็กชายแสงชัย  วิทยา
 
1. นายวิโรจน์  โอษฐงาม