สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกาญจนา  เขียววิลัย
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทรายทอง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์วิเศษ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  สมานทอง
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ประภาสัย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ศิริรจน์
2. นายผดุงศักดิ์  นพพิบูลย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลดา  พรมชื่น
2. เด็กชายธนภูมิ  บูรณ์เจริญ
3. เด็กชายปิติภัทร  ดวงใจ
4. เด็กชายภัทรพงษ์  มุมทอง
5. เด็กชายภูธเนศ  สมานทอง
6. เด็กชายแสงชัย  วิทยา
 
1. นายวิโรจน์  โอษฐงาม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลดา  พรมชื่น
 
1. นายวิโรจน์  โอษฐงาม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสิตาภา  สมานทอง
 
1. นางสาววรรณพร  ยามโสภา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.75 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวันวิสา  สมัครสมาน
 
1. นางสาววรรณพร  ยามโสภา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  แม้นใจ
2. เด็กหญิงสุมิตตรา  มุมทอง
 
1. นางสาววรรณพร  ยามโสภา
2. นางสาวมะลิวัลย์  ศิริรจน์
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เขียววิลัย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนาว์ประโคน
3. เด็กหญิงชลดา  พรมชื่น
4. เด็กหญิงณัฐฐิตา  มุมทอง
5. เด็กชายธนพล  ภูเขียว
6. เด็กชายธนภูมิ  บูรณ์เจริญ
7. เด็กชายธีรศักดิ์  พอกพูน
8. เด็กชายนวพล  มุมทอง
9. เด็กชายปฐมพงษ์  สมงาม
10. เด็กชายปิติภัทร  ดวงใจ
11. เด็กชายภัทรพงษ์  มุมทอง
12. เด็กชายภูธเนศ  สมานทอง
13. เด็กชายสุริชัย  หม้อทอง
14. เด็กหญิงสุวิษา  มุมทอง
15. เด็กชายอาทิตย์  สมานทอง
16. เด็กหญิงอารียา  มุมทอง
17. เด็กชายแสงชัย  วิทยา
 
1. นายวิโรจน์  โอษฐงาม
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภูริภัทร์  ชูเนตร
2. เด็กชายมงคล  สุขเรือง
 
1. นางสาวอุษณี  ชมบุญ
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงสิริกร  พิลาดรัมย์
 
1. นางสุกัญญา  เนินภู
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงอักษราภัค  ละมูลมอญ
 
1. นางสาวภัชชรีย์  แก้วปลั่ง