สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุภศร  ทองเกลี้ยง
 
1. นางจุฑามาศ  อินทนูจิตร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายกษมา  เกษรบัว
2. เด็กชายชาคริต  คุ้มสุข
3. เด็กชายธนกฤต  จันทร์กลิ่น
4. เด็กชายนภดล  ยิ่งมี
5. เด็กชายบุญธวัช  ดอกจันทร์
6. เด็กชายสินธนา  บุราคร
 
1. นายชาญวิทย์  อินทนูจิตร
2. นางจุฑามาศ  อินทนูจิตร
3. นางสุธาทิพย์  สาทิพย์จันทร์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงดาวิกา  อดุลย์รัมย์
2. เด็กชายธนศักดิ์  บังคะดารา
3. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สาย
4. เด็กชายบุญส่ง  เหมือนอ่อง
5. เด็กหญิงพาฝัน  แก้วสมนึก
6. เด็กหญิงสุวิมล  สุขเสมอ
 
1. นายชาญวิทย์  อินทนูจิตร
2. นางจุฑามาศ  อินทนูจิตร