สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชาย พีรวิชญ์   คงยืน
2. เด็กชายฤทธิชัย  ผิวพรรณ
3. เด็กชายศราวุธ  ภูมิ่งแก้ว
 
1. นางสาวทองศรี  ใบพลู
2. นางสาวอาจารีย์  นิสัยกล้า
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันยาวีร์  วันชัย
2. เด็กหญิงจินตนา  บุตรดี
3. เด็กชายณัฐวุธ  ทองย้อย
4. เด็กหญิงนิชารัตน์  แว่นตาดี
5. เด็กหญิงนิภาพร  ตินทอง
6. เด็กหญิงพิรามล  ทองย้อย
7. เด็กชายวงศธร  จันทร์ทอง
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  ดวงเพชรแสง
9. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  สำเภาทอง
10. เด็กหญิงเมฆขลา  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายสมศักดิ์  เครือสุวรรณ
2. นางสุพิณ  จันทร์ทอง
3. นางสาวทองศรี  ใบพลู
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายปริญญา  บัวชุม
 
1. นางสาวอาจารีย์  นิสัยกล้า