สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 41 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนานันท์  มะลิทอง
2. เด็กชายยิ่งรัก  นนจันทร์
 
1. นางสาวอาจารีย์  นิสัยกล้า
2. นางจำรูญ  ศรีเมือง
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ด่วนใหญ่
2. เด็กชายณัฐพล  ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวอาจารีย์  นิสัยกล้า
2. นางสาวทองศรี  ใบพลูทอง