สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัฐชา  พาชะนิน
2. เด็กหญิงสริตา  มาตรศรี
 
1. นางระเบียบ  เข็มเพชร
2. นางลำใย  เอี่่ยมอาจิณ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สถิตสุข
2. เด็กหญิงนรินทร์  แสวงสุข
3. เด็กหญิงมานิตา  สถิตสุข
4. เด็กหญิงรัชนีกร  มุมทอง
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ร่องน้อย
6. เด็กชายอภิติ  แก้วนิ่ม
 
1. นางสุลี  พาชื่น
2. นายสาโรจน์  ชัยคีรี
3. นางสาวธิดาวรรณ  เทพรำพึง