สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ครอบเพชร
 
1. นางนารี  ประจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงผณินทรา  จำปาดี
2. เด็กหญิงมุจรี  เสาวลัย
 
1. นางนารี  ประจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นึกเจริญ
 
1. นางประวิชญา  นามเวช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพรณัชชา  กมลเดช
 
1. นางประวิชญา  นามเวช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชญานันท์  สู่สุข
2. เด็กหญิงเกษสิณี  เสาวลัย
 
1. นางสาวอรวรรณ  สายไทย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนดา
2. เด็กชายวีรยุทธ  ยวนใจ
 
1. นายไพโรจน์  บัวสาย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนัดดา  สนาคินิตร
 
1. นายชุมพล  มีงาม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แม้นจิตร
 
1. นายชุมพล  มีงาม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  แก่นเดียว
 
1. นายชุมพล  มีงาม