สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ยินดีฉาย
2. เด็กชายมนตรี  วารีดำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  สังข์น้อย
2. นางสุนีย์  ชัยงาม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ขาวดี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สมศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชุมพล
 
1. นางวิไลลักษณ์  สังข์น้อย
2. นางสุนีย์  ชัยงาม