สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แซ่แต้
2. เด็กหญิงศรุตา  ธมศิริศาสตร์
3. เด็กหญิงสมปราถนา  ศรีพิพัฒนานนท์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่จึง
5. เด็กหญิงอรทัย  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นายมุณี  แก่นดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กชายกรกฏ  ก้านเพชร
2. เด็กชายณัฐพล  แสนศิริ
3. เด็กชายนิพล  แก้วสุข
 
1. นางไพรัตน์  นารี
2. นางบุญถนอม  ทองล้ำ
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  แสงจันทร์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  จำปาวงษ์
 
1. นางไพรัตน์  นารี
2. นางสาวจิตรลดา  ทองสุข
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญแปลง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงมาศ
3. เด็กหญิงอุบล  บุญเผย
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นายสังคม  ทูคำมี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.332 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร  วาจาดี
2. เด็กหญิงสรารัญ  แก้วคำภา
3. เด็กหญิงสุรภา  อนุพันธ์
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นายมุณี  แก่นดี
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์  เครือวัลย์
 
1. นายมุณี  แก่นดี
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สีกวด
 
1. นายมุณี  แก่นดี
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพล  ดีสม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อนุพันธ์
3. เด็กชายอชิระ  ผมน้อย
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นายสังคม  ทูคำมี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  สนธิ
2. เด็กชายทวีศิลป์  จันทร์จร
3. เด็กชายสมชาย  ศรีผุย
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นายมนตรี  แสงจันทร์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อนุพันธ์
2. เด็กชายวีรพงษ์  เมืองสุข
3. เด็กชายอิทธิพล  แก้วมณี
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นายมนตรี  แสงจันทร์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนรักษ์  รุ่งเรืองวรบุตร
2. เด็กชายภัทรพงษ์  คูณลาภ
 
1. นางสาวจิตรลดา  ทองสุข
2. นายมงคล  บรรเทา