สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคำรณ  สะบุตรดี
2. นายชาตรี  สะบุตรดี
3. นายธนากร  ประดับศรี
4. นายธนารัตน์  ประดับศรี
5. นายปรมินทร์  ดวงศรี
6. นายปรัชญา  หมวดสันเทียะ
7. นายศรายุทธ  โคตลุน
8. นายสุนทร  นาศักดิ์
 
1. นายอดิศรา  เรืองสนาม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.666 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรวิภา  สะบุตรดี
2. เด็กหญิงอรทัย  โสภา
3. เด็กหญิงอารดา  ดวงศรี
 
1. นายทวีสุข  เจือจันทร์
2. นางวรัชยา  เจือจันทร์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินดา  เกตุเปรี้ยว
2. เด็กชายชัยนาท  ธรรมดา
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญเกิด
 
1. นายทวีสุข  เจือจันทร์
2. นางสาวรตนพร  โพธิสาร